Дома > Тетовски древности > Библиографија > Литература>

ЛИТЕРАТУРА ЗА ТЕТОВСКИТЕ ДРЕВНОСТИ

Овде е претставен детален индекс од севкупната литература која до денес е објавена и која ја користев во изготвувањето на книгата ‘Тетовски древности’, а се однесува на темата на оваа книга.


Во белешките (фуснотите) низ книгава, секоја користена литература, заради заштеда на простор е означена: прво авторот, потоа годината на издавање на книгата и на крај референтната страна. Доколку од истиот автор во истата година има две или повеќе различни дела, тогаш за да се разграничат, пред годината на издавање се употребува и првиот дел од називот на делото (пр. Микулчиќ И, Тетово, 1982  и  Микулчиќ И, Скопје, 1982).


Покрај долунаведениве извори, јас користев и бројни веб-страни на интернет,  кои се однесуваат на оваа тематика. Поради тоа што често нивната адреса е долга а називот често сам посебе не означува нешто, пришто би било потребно дополнително објаснување секоја страна со што се занимава, јас подолу  нив не ги наброив (освен користените англиски електронски изданија на делата на античките автори), бидејќи оние кои ги користев се детално дадени во рамки на самите белешки (фусноти) низ книгава.


Легенда:  ( * ) - дело на група автори (зборник натрудови).

AНТИЧКИ ИЗВОРИ

Многу од оригиналните антички извори се тешко достапни  и најчесто сè уште необјавени и не преведени на македонски или се- но само одредени фрагменти. За да се добие јасна слика (а не само текст изваден од контекст)  и за оригинално да ги извлечам сите антички текстови кои се однесуваат на даденава тематика, јас се користев и со сигурни, автентичните англиски преводи кои се достапни на интернет, и тоа од следниве антички автори подредени хронолошки:

 • Херодот (Herodotus; oк.485 - oк.420 ст.е.) Histories (Истории): http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_text_herodotus_4.htm . Српски превод: Херодотова историја, књ.1 и књ.2, Превод: М.Арсенић, Београд 1980.
 • Тукидид (Thucydides; oк.460/55- oк.400/395 ст.е.); Пелопонеската војна (The Peloponessian War): http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html . Српски превод: Tukidid. Povijest peloponeskog rata. Prevod: S.Telar, Beograd 1991.
 • Полибиј (Polybius; ок.203. - 120 ст.е.) The Histories или уште наречена The Rise of the Roman Empire (Историите;  Издигнувањето на Римската Империја): http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html . Српски превод: Полибије. Историје, књ1 и књ.2. Превод: М.Рицл, Нови Сад 1988.
 • Диодор Сицилиски (Diodorus Siculus; ок.90 - ок.30 ст.е.) Историска Библиотека (Bibliotheca Нistorica;  Diodorus of Sicily, Historical Library ): http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html
 • Страбон (Strabo; oк.63 ст.е. – oк.24 н.е.) Географија (Geography): http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html
 • Тит Ливиј (Titus Livius; 59 ст.е. - 17 н.е.) Ad Urbe Condida (Историја на Рим од основањето на градот; From the founding of the city): http://www.thelatinlibrary.com/liv.html (на
 • латински);  http://mcadams.posc.mu.edu/txt/ah/Livy/Livy43.html (на англиски). Српски превод: Тит Ливије. Историја Рима од оснивање града. Превод: М.Мирковић, СКЗ коло LXXXIV, књ.551, Београд 1991.
 • Квинт Куртиј Руф (Quintus Curtius Rufus; живеел до ок.53 н.е.) Historiae Alexandri Magni. Македонски превод: Историја на Александар Македонски. Превод: Љ.Басотова, Скопје 1998.
 • Плиниј Постариот (Gaius Plinius Secundus; 23 н.е. - 79 н.е.) Natiralis Historia (Природна Историја;  Pliny the Elder, The Natural Нistory ): http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html
 • Клаудиј Птоломеј (Claudius Ptolomaeus; oк.90 - ок.168  н.е.) Geographia (Географија;  Ptolomy, Geography): http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/home.htmlPtolemy
 • Аријан (Flavius Arrianus Xenophon; oк.92 - oк.175 н.е.) Anabasis (Arrian, Anabasis of Alexander): http://websfor.org/alexander/arrian/intro.asp .  Македонски превод: Александровата Анабаса. Превод: М.Бузалкоска-Алексова, Скопје 2000.
 • Jустин (Marcus Junianus Justinus; 3. век н.е.) Пролог на Филиповата Историја од Помпеј Трог (Epitome Historiarum Philippicarum;  Justin, Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus): http://www.forumromanum.org/literature/table.html. Македонски превод: Филиповата Историја. Превод: Љ.Басотова, Скопје 2000.

МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-ROM

 • Македонски Древности, Културно наследство на Македонија, ЕИН-СОФ, Скопје 1999.
 • Македоника 4, Семос Мултимедија, Скопје 2007.
 • Македонска Културна Ризница, Центар за културно и духовно наследство ‘Каламус’, Скопје 2007.
 • The smallest ethno museum in the world. ЦД-издание на колекционерот Симеон Златев-Моне, Тетово 2003.

ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА

 • A1 (тв-електронско издание: www.a1.com.mk): Археолошки локалитет кај Јегуновце од доцниот неолит (09.11.2002).
 • Вест (дневен весник): Под манастирот ‘Св.Атанасиј’ во Лешок се крие богатство -  Пронајдена монета од ковачницата Константинопол (26.08.2002);  На сон му се сонило и открил рановизантиска црква (бр.1091- 23.02.2004);  Полог– неистражена археолошка ризница. Сновиденија на селаните откривале цркви стари 15 века (бр.1208- 10.07.2004);   Осум милениуми лежат под Стенче (бр.1517 - 16.07.2005);  Живот издлабен во камен пред 32.000 години (29/30.10.2005);  Во урнатините на христијанската базилика кај Стенче, Тетовско. Пронајден гроб на епископ (01.10.2007).
 • Вечер (дневен весник):  Мистерии полни изненадувања (28/29.10.2000);  Св.Ѓорѓи ни откри црква од 4 век (бр.9024– 12.04.2005).
 • Време (Белградски дневен весник):  Мермерна статуа жене без главе откопана у једној башти у Тетову (15.06.1939).
 • Време (дневен весник):  Откриена најстарата триконхална црква во Македонија (бр.1178– 05.03.2004);  Косовски и албански археолози ќе го ископуваат тетовското Кале (бр.1311 - 06.03.2008).
 • Deutsche Welle на македонски јазик (тв-електронско издание: www.dw-world.dе): Македонија - ризница на културни богатства. Стенче - дел од пребогатиот археолошки трезор на Макеоднија (02.10.2007).
 •  Дневник (дневен весник):  Прохајден жртвеник стар 7.500 години (06.10.2000);  Археолошки ископувања во Лешочкиот Манастир – Под црквата С.Атанасие има средновековна или доцноантичка црква (23.08.2002);  Археолошки ископувања во Лешочкиот Манастир - Пронајдени средновековни гробови со елементи од византискиот период (27.09.2002);  Евидентирани населби од неолит во Градиште кај Јегуновце (05.11.2002);  Археолошки ископувања во село Стенче - Пронајден редок железен крст од 5. век (бр.2478– 11.06.2004, насловна страна); Сензација во село Стенче (бр.2716– 24.03.2005).
 • Компас (локален неделник):  Населба од рано камено време (бр.1 - 15.11.2000).
 • Кисс Тв (тв-електронско издание: www.kiss.com.mk):  Ископувањата кај Стенче донесоа значајни информации (02.11.2007).
 • Македонско Сонце (неделнен магазин):  Тврдина која опстојувала околу две ипол илјади години (бр.437 - 2002);  Прв ранохристијански комплекс со три крстилници (бр.563–2005).
 • Монитор (локален неделник):  Во Полог имало епископија?! (2004).
 • Нова Македонија (дневен весник):  Нов археолошки крај кај селото Лешок (27.01.1953);  Археолошки истражувања во Тетовско, констатирани се траги од античка населба (27.12.1954);  Активности на тетовскиот музеј - Ископ и конзервација на ранонеолитската населба кај Стенче (бр.20188 - 17.05.2004).
 • Утрински Весник (дневен весник): Има ли палеолит во Македонија (07.11.1999);  Кај Ларце се крие град од неолитско време (бр.1283 - 30.09.2003);  Археолошки ископувања близу Стенче и Туденце, Полошко - Во Градиште откриена ранохристијанска базилика од 4. век  (бр.1518 - 07.07.2004);  Диви копачи во Тетовско (бр.1595 - 07.10.2004);  Осветени остатоци од црква стари 16 века (бр.1749 - 11.04.2005);  Над тетовско Стенче се истражува град стар над 5.000 години (07.08.2007).

НЕОБЈАВЕНА ГРАЃА

 • Вељановска Ф., Антрополошки карактеристики на населението на Македонија од неолит до среден век, Докторска дисертација, Група за интердисциплинарни студии по антропологија, Филозофски Факултет-Белград, Белград 1998.
 • Здравковски Д., Среден неолит во Горновардарскиот регион, Магистерски Труд, Институт на историја на уметност и археологија, Филозофски Факултет-Скопје, УКИМ, Скопје 2004.
 • Здравковски Д., Генеза и развој на Анзабегово-вршничката културна група, Докторска Дисертација, Ментор: д-р Д.Митевски, Институт на историја на уметност и археологија, Филозофски Факултет-Скопје, УКИМ, Скопје 2006.
 • Петровски Б., Полог во средниот век (6.-14. век), Докторска Дисертација, Ментор: д-р К.Аџиевски, Институт за историја, Филозофски Факултет-Скопје, УКИМ, Скопје 2006.
 • * Извештај од увидот во состојбата на Споменикот на културата– комплекс Арабати Баба Теќе– Тетово по конфликтот во 2001., Извештај на Музејот на тетовски крај-Тетово бр. 60-02/1 од 05.06.2002.

ОБЈАВЕНИ КНИГИ, ЗБОРНИЦИ И СТРУЧНА ПЕРИОДИКА

 • Абази Љ., Железновременски питоси од Ларце, сп. Македонско Наследство, VI-18, Скопје 2002.
 • Алексова Б., Средновековни наоѓалишта во Полозите, Гласник на Институтот за Национална Историја, III-1, Скопје 1959.
 • Алексова Б., Време на христијанизација, Археолошка карта на Република Македонија, МАНУ, том 1, Скопје 1994.
 • Алексова Б., Лилчиќ В., Ранохристијански цркви во Македонија. Истражени и регистрирани цркви во Македонија, сп. Македонско Наследство II-5, Скопје 1997.
 • Андоновски Т., Шар Планина, Географски Видик 6, Скопје 1981.
 • * Археолошка карта на Република Македонија, МАНУ, томови 1- 3, Скопје 1994, 1996, 2002.
 • Бабамова С., Епиграфски споменици од Република Македонија датирани според македонската провинциска ера, ИНИ, Скопје 2005.
 • Бабиќ Б., Денешните територии на Република Македонија и Република Албанија во 7. и 8. век. Прилози за истражување на историјата на културата на почвата на Македонија, кн.2, МАНУ, Скопје 1995.
 • Баришић Ф., Чуда Димитрија Солунског као историски извор, Београд 1953.
 • Баришић Ф., Ферјанчић Б., Вести Димитрија Хоматијана о ‘власти Драгувита‘, Зборник Радова Византолошког Института, књ.ХХ, Београд 1981.
 • Битракова Грозданова В., Прилог кон античката историја на дебарскиот крај, сп. Историја,  XVI/1, Скопје 1980.
 • Битракова Грозданова В., Споменици од хеленистичкиот период во СР Македонија, Филозофски факултет– посебни изданија, кн.3, Скопје 1987.
 • Bitrakova Grozdanova V., Prilog o religiji i mitologiji u Peoniji, Živa Antika 41-42, Skopje 1992.
 • Битракова Грозданова В., Хеленистички период, Археолошка карта на Република Македонија, МАНУ, том 1,  Скопје 1994.
 • Битракова Грозданова В., Религија и уметност во антиката во Македонија, Скопје 1999.
 • Битракова Грозданова В., Маленко В., Антички накит во Македонија: 6. век пр.н.е. - 6. век н.е, Скопје 1994.
 • Bousquet J., Une épigramme funéraire de Dardanie, Živa Antika - 24, Skopje 1974.
 • Бошкоски М., Имињата Македонија и Македонци во средновековните извори, Скопје 2003.
 • Bratož R., Razvoj organizacije godnjekrsćanska cerkve na ozemlju Jugoslavije od 3 do 6 stoletja, Zgodovinski časopis 44/4, Ljubljana 1986.
 • Bratož R., Zgodnjekrsćanska cerkev v Makedoniji I njen odnos do Rima,  Zgodovinski časopis 40/1, Ljubljana 1990 (истата статија и во сп. Македонско Наследство, V-13, Скопје 2000).
 • Vasić R., Prilog pručavanju grčkog oružja u Jugoslaviji, Godišnjak Centra za Balkanološka Ispitivanja, XX/18, Sarajevo 1982.
 • Vasić R., Oblast istočnog Kosova, južne Srbije i severne Makedonije, Praistorija Jugoslovenskih Zemalja, tom.5 - Gvozdano Doba, ANUBH, Sarajevo 1987.
 • Вељаноска Ф., Доцноантички скелети од Градиште - Градец, Гостивар. Културно наследство, 16/1989,  Скопје 1993.
 • Вељаноска Ф., Антрополошко дефинирање на Пајоните. Културно историско наследство на РМ - XXXIII, Скопје 1994.
 • Вељаноска Ф., Антрополошки карактеристики на Пајоните. Македонско Наследство I/2, Скопје 1996.
 • Вељаноска Ф., Антрополошки карактеристики на населението на Македонија од неолит до среден век. Културно историско наследство на РМ - XLIII, Скопје 2000.
 • Вељаноска Ф., Антрополошки карактеристики на населението од римско време во Македонија. Старохристијанската Археологија во Македонија, МАНУ, 2003.
 • Вељаноска Ф., Aнтрополошкиот аспект на етногенетските процеси во Македонија од бронзено време до среден век, . Macedoniae acta Archeologica-16 / 1997-99, Скопје 2005.
 • Вељаноска Ф., Палеодемографски карактеристики на населението на Македонија од бронзено време до среден век, . Macedoniae acta Archeologica-16 / 1997-99, Скопје 2005.
 • * Водич низ археолошката поставка, Скопје 1992.
 • * Византиски извори за историју народа Југославије, том 1-6, Београд 1955, 1959, 1966, 1971, 1986.
 • Vinski Z., Rani srednji vijek u Jugoslaviji od 400 do 800 godine, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb 1971.
 • Vulić N., Severna granica antičke Makedonije. Strena Buluciana (Bulićev zbornik), Zagreb 1924.
 • Вулић Н., Ратовање македонског краља Персеја с Римљанима у нашој земји 170 и 169 год. пре Хр., Глас Српске Краљевске Академије, књ.CLX/82, Београд 1934.
 • Вулић Н., Географија јужне Србије у антчко дода, Гласник Скопског научног друштва, књ.19, Скопје 1938.
 • Вулић Н., Антички споменици наше земље,  Споменик САН, XCVIII 1941-1948, Београд 1949.
 • Вулић Н., Северна граница античке Македоније,  посебна издања САНУ - књ.CCCXLVI, одд.друштвених наука - књ.39, Београд 1961.
 • Vučković Todorović D., La Ménade de Tetovo. Yugoslavie - La Macédoine, 1952.
 • Garašanin D., Katalog metala u Narodnom muzeju I, Preistorija, Beograd 1954.
 • Garašanin M., Istočna granica Ilira prema arheološkim spomenicima, Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju Ilira u praistorijsko doba, Akademija nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka ispitivanja, knjiga 1, Sarajevo 1964.
 • Гарашанин М., Праисторија на тлу Србије, књ.1 и 2, Београд 1973.
 • Garašanin M., Centralno–Balkanska Zona, Praistorija Jugoslovenskih zemalja II (Neolitsko doba), ANUBH, Sarajevo 1979.
 • Garašanin M., Praistorija, Beograd-Zagreb 1982.
 • Garašanin M., Razvijeno bronzano doba I prelazni period (Gvozdeno doba I) Makedonije, Praistorija Jugoslovenskih zemalja IV (Bronzano doba), ANUBH, Sarajevo 1983.
 • Garašanin M., The Eneolitic of Central Balkan Area;  Bronze Age in the Central Balkan Area;   The early Iron Age in the Central Balkan Area. Cambridge Ancient History, Vol.III, Cambridge 1982.
 • Гарашанин М., Настанак и порекло Илира, Илири и Албанци, Научни скупови, САНУ, Београд 1988.
 • Garašanin M., Kovačević J., Arheološki nalazi u Jugoslaviji, Beograd 1961.
 • Гарашанин М., Санев В., Симоска Д., Китановски Б., Предисториски култури во Македонија, Штип 1971.
 • Георгиев З., Басараби стилот и Македонија, Macedoniae acta Archeologica- 13, Скопје 1993.
 • Герасимовска Д., Антички куќи во Македонија, Скопје 1996.
 • Геров Б., Проучвания врху западнотракиските земи през римско време, София 1961.
 • Glišić J., Praistorija Kosova. Kosovo nekad I sad, Beograd 1973.
 • * Гостиварскиот крај- Природно-географски одлики и општествено-економски карактеристики, кн.1, Гостивар 1970.
 • Грбиќ М., Археолошки наоѓалишта во Македонија, Гласник на МКД 1-1, Скопје 1954.
 • Грозданов Ц., Монетите и монетоковниците во Македонија, Скопје 2002.
 • Грујић Р., Полошко-тетовска епархија и манастир Лешак, Гласник Скопског научног друштва, књ.12, Скопје 1933.
 • Degmedžić I., Sjeverna i istočna granica Ilira, Simpozijum o Ilirima u antičko doba, Sаrajevo 1967.
 • Дероко А., Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд 1950.
 • Донски А., Исус Христос и Македонците, Штип 2000.
 • Донски А., Уделот на македонците во светската цивилизација, Штип 2002.
 • Донски А., Античко-македонското наследство во денешната македонска нација (прв дел: фолклорни елементи) , Штип 2003.
 • Донски А., Античко-македонското наследство во денешната македонска нација (втор дел: Јазикот на Античките Македонци), Штип 2006.
 • Донски А., Византиски цареви од македонско потекло, Штип 2007.
 • Донски А., Денешните потомци на античко-македонската царска династија, Штип 2007.
 • Драгојевиќ Јосифовска Б., Егејско-микенски меч од Археолошкиот музеј во Скопје, Годишен Зборник на Филозофскиот Факултет, кн.17-18, Скопје 1966.
 • Dragojlović D., Etničke promene na tlu poznorimske provincije Prevalitane. Zbornik radova naučnog skupa ‘Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji’, Cetinje 1990. (е-издание: http://www.rastko.org.yu/rastko-al/zbornik1990/ddragojlovic-prevalitana_1.php )
 • Елис Ј.Р., Македонскиот империјализам, Скопје 1988.
 • Здравкоски Д., Неолитска населба ‘Под село - Тумба’ с. Стенче (прелиминарен извештај),  Зборник Археологија - 2, Музеј на Македонија, Скопје 2005.  
 • Здравкоски Д., За границите на Анзабегово-Вршничката културна група во средниот неолит, Macedoniae acta Archeologica-11, Скопје 1990.
 • Здравковски Д., Култот на Големата Мајка во неолитот на Македонија, сп. Folia Archaeologica Balkanica, vol.1, Скопје 2006.
 • Здравковски Д., Саржоски С., Тумба-Палчиште, неолитска, енеолитска и бронзенодобска населба, АП 1987, Љублана 1989.
 • tweeterIcon
 • facebookIcon
Детална прогноза
weather icon
 • макс:
 • мин:
weather icon
 • макс:
 • мин: